• Kiriya Mori Coverworks
Artwork for FLY

Coverwork for "FLY"

August 2003

FLY♦ Coverwork for "FLY" ♦

"FLY" 表紙・装画担当

["FLY" 窪依 凛著 文芸社刊 - Copyright (c) Rin Kuboi, Bungeisha]

[2003年8月/PHOTOSHOP/35KB]